2019-09-17

KONTROLE

KONTROLE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 85 W KATOWICACH

ROK KALENDARZOWY

2015

1. Urząd Miasta Katowice. Wydział Audytu i Kontroli . Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizacji remontów w jednostkach oświatowymiasta Katowice. 

 Zalecenia dla dyrektora: brak

2. PSSE Katowice :rekontrola -kuchnia.

zalecenia: brak

3. PSSE Katowice : ocena stanu sanitarnego przedszkola.

zalecenia: brak

2016

1. ZUS CHORZÓW. Zakres kontroli zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia.

zalecenia: brak

2. PSSE Katowice . Rekontrola zarządzeń o decyzji.

zalecenia: brak

3.PSSE Katowice . Ocena stanu technicznego przedszkola . 

zalecenia; brak

2017

1. PSSE Katowice .Ocena stanu technicznego przedszkola.

zalecenia: rak

2018

1. PSSE Katowice . Ocena stanu technicznego i czystości kuchni

zalecenia : brak

2. UM Katowice Wydział Audytui Kontroli. Kontrola problemowa, dochody, wydatki, sprawy organizacyjno-kadrowe.

odpowiedź dyrektora na zalecenia, skierowana do Prezydenta Miasta Katowice 

1.       Dyrektor dostosował uregulowania wewnętrzne do przepisów prawa.

2.       Akta osobowe i ich prowadzenie zostało dostosowane i są zgodne z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r

3.       Prawidłowe dokonanie aktualizacji Instrukcji PPOZ  powierzono osobie odpowiedzialnej za instruktaż PPOŻ  na placówce

4.       Wszyscy obecnie zatrudnieni pracownicy posiadają instruktaż ogólny oraz pierwsze szkolenie z zakresu bhp. Stwierdzone braki w w/w zakresie zostały stwierdzone u 3 pracowników zatrudnionych w 1986 i 1991 r.

5.       W roku 2018 dokonano aktualizacji załącznika do regulaminu ( tabela norm przydziału). Zastosowano prawidłowe nazewnictwo z tabeli we wpisie na indywidualne karty przydziału środków bhp.

6.       Zwiększono nadzór nad wpisem na indywidualne karty przydziału środków bhp.

7.       Każdy z pracowników posiada aktualne okresowe badanie profilaktyczne.

8.       Nastąpiła aktualizacja organizacji pracy pracowników.

9.       Przedstawiono harmonogram pracy pracowników do grudnia 2018 r.

10.   Co dwa tygodnie następuje sprawdzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

11.   Na naradzie podsumowującej okres obserwacji dzieci w przedszkolu poinstruowano nauczycieli o konieczności prawidłowego prowadzenia dzienników zajęć.

12.   Dokonano weryfikacji dokumentacji nadgodzin. W toku analizy dokumentacji stwierdzono, że nadgodziny wszystkie zostały wypłacone, w tym 6 nadgodzin w terminie miesiąc później.

13.   Przy planowaniu urlopu na rok 2019 będą wzięte pod uwagę wszystkie zalecenia kontrolne i pracownicy będą planowali _ N 31+ 4 na żądanie, A+O- 22 + 4 na żądanie.

14.   Zmieniono wersję papierową wniosku- pracownicy będą musieli potwierdzić zaświadczeniem studiowanie dziecka do lat 25.

15.   Wpłacono na konto dochodów miasta 10 zł tytułem nie naliczonego przypisu za nadgodziny. Sam. Referent raz w tygodniu dokonuje wpisu nadgodzin dzieci do systemu.

16.   Wszystkie umowy najmu zostały sprawdzone – nie stwierdzono błędów w zapisie.

17.   Dyrektor prawidłowo zatwierdza dokumentację finansowo-księgową placówki.

18.   Wnioski o zaliczkę będą opisywane : „zaliczka celowa,” „zaliczka stała”.

19.   Sprawdzono na placówce czy wszystkie umowy angażujące środki publiczne zostały przedstawione głów nemu księgowemu.

20.   W przypadku opóźnienia dostarczania faktur bieżących dyrektor będzie wnioskował do wystawców o przedłużenie terminu zapłaty

2019

1. PSSE 4.02.2019 - KONTROLA W ZWIĄZKU Z ROZPATZRENIEM INTERWENCJI  PROTOKÓŁ NR 13/2019/NS/HD.

     zalecenia: brak zaleceń, informacje z interwncji nie potwierdziły się.

 

2. PSSE 28.02.2019 KONTROLA SANITARNA  - OCENA STANU SANITARNEGO POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI . 

    zalecenia: brak zaleceń.

3. Kuratorium Katowice . Kontrola doraźna , prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

  zalecenia : brak zaleceń

4. Kuratorium Katowice: Ocena pracy dyrektora. 

 zalecenia: brak. W styczniu 2020 dyrektor otrzymał ocenę wyróżniającą swojej pracy.

5. UMK Wydział Edukacji i Sportu. Ocena pracy dyrektora

zalecenia: brak

6. Kuratorium Katowice : Kontrola doraźna sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

zalecenia: brak

2020

Na dzień 19 luty 2020 - rak kontroli zewnętrznych,

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się